Bavaria Cr 41 - External image
Sail boat

Bavaria Cr 41

Sheratan